Top

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van deborreltraiteur.nl

Alle informatie die deborreltraiteur.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
deborreltraiteur.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door deborreltraiteur.nl verzonden emails .
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door deborreltraiteur.nl.
deborreltraiteur.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deborreltraiteur.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
deborreltraiteur.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van deborreltraiteur.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen deborreltraiteur.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die deborreltraiteur.nl doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij deborreltraiteur.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door deborreltraiteur.nl.
2b deborreltraiteur.nl is een handelsnaam van Cradle Commercial Concepts VOF

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen deborreltraiteur.nl en de klant en alle aanbiedingen van deborreltraiteur.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij deborreltraiteur.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan deborreltraiteur.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan deborreltraiteur.nl worden doorgegeven op de manier die deborreltraiteur.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde videobeelden, apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij deborreltraiteur.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

7. Rechten van derden
Klant garandeert deborreltraiteur.nl dat de opdracht die klant aan deborreltraiteur.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.
8. Facturen
8a Door het plaatsen van een opdracht of het aangaan van een hetzij mondelinge of schriftelijke overeenkomst in elke vomr gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
8b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
8c Na het verstrijken van de in 8b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
8d Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij deborreltraiteur.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
8e Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 100 euro (zegge  honderd euro).
8f Ingeval deborreltraiteur.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan deborreltraiteur.nl.
8g deborreltraiteur.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
8h deborreltraiteur.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden..

9. Wijziging Algemene Voorwaarden
deborreltraiteur.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van deborreltraiteur.nl is daarvoor afdoende. Het is aan deborreltraiteur.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

10. Ontbindende voorwaarden
deborreltraiteur.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– deborreltraiteur.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

11. Disclaimer
deborreltraiteur.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. deborreltraiteur.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.